• Avís legal
    Bicycling Mallorca

Objecte

El prestador, responsable d’aquest lloc web, posa a disposició dels usuaris aquest document amb el qual pretén acomplir les obligacions que disposa la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), així com informar tots els usuaris de les condicions d’ús d’aquest lloc web.

Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari i es compromet a l’observança i el compliment rigorós de les disposicions que hi apareixen, així com a qualsevol altra disposició legal que fos d’aplicació.

El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web sense que hi hagi l’obligació de avisar prèviament o posar en coneixement dels usuaris les esmentades modificacions, ja que s’entén que n’hi ha prou amb la publicació en el lloc web del prestador.

Responsabilitat

El prestador queda eximit de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al lloc web.

Aquest lloc web pot fer servir cookies (arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de l’usuari que accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en este lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb la única finalitat de fer-ne més eficaç la transmissió ulterior, i desapareixen en finalitzar la sessió de l’usuari. En cap cas es faran servir les cookies per recollir informació de caràcter personal.

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts d’altres llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte als continguts esmentats. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que es pogués derivar de contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic; eliminarà immediatament la redirecció al lloc web i posarà en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es fa responsable de la informació i els continguts apareguts, a títol enunciatiu però no limitador, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat per col•laborar de forma activa en la retirada o bloqueig de tots els continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers, la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que en el lloc web hi ha algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha esta revisat i provat perquè funcioni correctament. Tot i que es garanteix el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin errors de programació o que es produeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants, que impedeixin l’accés a la pàgina web.

Protecció de dades de caràcter personal

El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions que s’hi disposen així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en l’article 9 de la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i en el reglament de desenvolupament de la LOPD.

El prestador posa a disposició dels usuaris la política de privadesa de l’entitat

Propietat intel·lectual i industrial

Aquest lloc web inclou, a títol enunciatiu però no limitador, programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al funcionament, dissenys, logotips, textos i/o gràfics. Tots són propietat del prestador o, si escau, disposa de llicència o autorització expressa per part dels seus autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel•lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, l’ús, així com l’explotació, distribució i comercialització requereixen, en qualsevol cas, de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament pel prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel•lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens al prestador que poguessin aparèixer en aquest lloc web pertanyen als seus propietaris, i per tant són ells els responsables de qualsevol possible controvèrsia que poguessin suscitar. En tot cas, el prestador disposa de l’autorització expressa i prèvia dels propietaris. El prestador autoritza expressament tercers a redirigir directament als continguts concrets d’aquest lloc web. En qualsevol cas, caldrà redirigir al lloc web principal del prestador.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual. El fet de que s’esmentin o apareguin en el lloc web no implica que el prestador en tinga cap dret o responsabilitat, així com tampoc suport, patrocini, recomanació.

Per dur a terme qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel•lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, es pot fer a través del següent correu electrònic: info@bicyclingmallorca.com

Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de qualsevol controvèrsia o qüestió relacionades amb aquest lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupen, s’hi aplicarà la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts. I seran competents, per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús, els jutjats i tribunals espanyols.

Política de privadesa de dades

D’acord amb la llei, aquest lloc compleix amb la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. De conformitat amb el disposat en la llei anteriorment esmentada, qualsevol persona que hagi proporcionat les seves dades o qualsevol altre informació nominativa en el lloc disposa del dret d’accés, rectificació, informació o cancel·lació de les dades nominatives que l’incumbeixen. Per això, cal adreçar-se a: Tracks de Mallorca; Pl. Batle Llorenç Bisbal, nº6 local 15 (Mallorca)

Ús de cookies i arxiu d’activitat

El prestador, pel seu compte o per compte d’un tercer contratat per a la prestació de serveis de medició, pot fer servir cookies quan un usuari navega pel lloc web. Les cookies són arxius enviats al navegador mitjançant un servidor web amb la finalitat de registrar-hi les activitats de l’usuari mentre navega.

Les cookies emprades per aquest lloc web s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen dades personals de l’usuari.

Mitjançant l’ús de cookies és possible que el servidor on es troba el web reconegui el navegador emprat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, i permet, per exemple, als usuaris que s’hi hagin registrat prèviament accedir a les àrees de serveis, promocions o concursos reservats exclussivament per a ells, sense haver de registrar-s’hi cada vegada que visiten el lloc web. También es fan servir per mesurar l’audiència i els paràmetres del trànsit, així com per controlar-ne el progrés i el nombre d’entrades.

L’usuari té la possibilitat de configurar el navegador perquè l’avisi de la recepció de cookies i impedir-ne, d’aquesta manera, la instal•lació en l’equip. Consulteu les instruccions i manuals del vostre navegador per ampliar aquesta informació.

Per fer servir aquest lloc web, no cal que l’usuari permeti la instal•lació de les cookies enviades pel lloc web, o el tercer que actuï en el seu nom, sense perjudici que sigui necessari que l’usuari iniciï una sessió per a cada servei la prestació del qual requereix registrar-s’hi prèviament.

Les cookies emprades en aquest lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer-ne més fàcil la transmissió ulterior. En cap cas es faran servir les cookies per recollir informació de caràcter personal.

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar automàticament l’adreça IP i el nom de domini que faci servir l’usuari. Una adreça IP és un número que s’assigna automàticament a un ordinador quan es connecta a Internet. Tota aquesta informació queda registrada en un arxiu d’activitat del servidor, degudament inscrit, que permet el processament posterior de les dades, amb el fi d’obtenir medicions únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites fetes als serveis web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

Seguretat

Aquest lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com ara tallafocs, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics; tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquests fins, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades a efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

Qualsevol procés de contractació que impliqui la introducció de dades personals de caràcter alt (salut, ideologia…) seran sempre remesos mitjançant el protocol de comunicació segura (https://), de manera que cap tercer tingui accés a la informació transmesa per via electrònica.

Bicycling Mallorca - C/ Federico Garcia Lorca, 14 baixos, local C - Tel.: (+34) 637 968 196 - info@bicyclingmallorca.com Avís legal - BaguesDisseny

Top